Privacy

Uw persoonsgegevens worden door YogiBox39 (J. P. Coppietersdreef 39 8200 Brugge, België, BE0681 476 765) verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer op basis van de contractuele relatie die voortvloeit uit uw bestelling en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van onze legitieme bedrijfsactiviteit.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons hiervan op de hoogte te brengen via info@yogibox39.com. U kunt ook op elk moment vragen welke gegevens wij over u verwerken en deze corrigeren of laten wissen, of vragen dat ze worden overgedragen.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Een meer gedetailleerd overzicht van ons beleid inzake gegevensverwerking vindt u hieronder:

Algemene bepalingen

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de GDPR (hierna "Verordening" genoemd) is YogiBox39, bedrijfs-ID BE0681.476.765, gevestigd in Brugge, België (hierna "Controller" genoemd);

2. De contactgegevens van de controller zijn: e-mail: info@yogibox39.com, tel: +32(0)476 703 905;

3. Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens

1. Controller verwerkt persoonsgegevens verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via de overeenkomst tot aankoop van de diensten en de vervulling van de elektronische reservatie gemaakt in het Registratie & Betalingssysteem Reservio;

2. Controller verwerkt alleen de identificerende en contactgegevens van de Klant die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

3. Controller verwerkt persoonsgegevens voor de verzending en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contracterende partijen voor de duur vereist door de wet. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en niet worden overgedragen aan andere partijen.

Doel van gegevensverwerking

De verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website YogiBox39.com in overeenstemming met hoofdstuk 4, sectie 2 van GDPR;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling door de Klant (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) in het Registratie & Betalingssysteem Reservio;

3. Om wet- en regelgeving na te leven die voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Klant en Controller;

4. De persoonsgegevens die zijn noodzakelijk voor het verstrekken van de diensten. De verantwoordelijke verbindt zich ertoe om hetgeen in de praktijk wordt besproken, niet te delen met derden anders dan met expliciete toestemming van de Klant.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

1. Controller slaat persoonsgegevens op gedurende de periode die nodig is voor de vervulling van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Controller en Klant en voor de duur van 15 jaar na de sluiting van de contractuele relatie;

2. De verantwoordelijke voor de verwerking moet alle persoonsgegevens wissen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derden die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de verantwoordelijke voor de verwerking. De diensten van deze onderaannemers zijn onontbeerlijk voor de succesvolle nakoming van de koopovereenkomst en de verwerking van de elektronische bestelling tussen de verantwoordelijke en de Klant.

Subcontractors van de Controller zijn:

  • Reservio (registratie & betalingssysteem);
  • Google Analytics (website analytics).

Rechten van de klant

In overeenstemming met de Verordening, heeft de Klant het recht om:

1. Het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. Het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. Het recht op het wissen van persoonsgegevens;

4. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

6. Het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of per e-mail gericht aan: info@yogibox39.com;

7. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoede schending van de verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. Controller verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de gegevensopslagruimten te beveiligen, met name door de toegang tot de computer met een wachtwoord te beveiligen, antivirussoftware te gebruiken en regelmatig onderhoud aan de computers te plegen.

Slotbepalingen

1. Door het plaatsen van een elektronische bestelling op de website YogiBox39.com en/of Registratie & Betalingssysteem Reservio bevestigt Klant geïnformeerd te zijn over alle voorwaarden van de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze in de volle omvang;

2. De klant aanvaardt deze regels door het aanvinken van het vakje in het reservatie formulier;

3. Controller kan deze regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in werking op 04/06/2021

Laatste aanpassing: 11/03/2024